• 000
 • 0000
 • 0173
 • sua1
 • lop_a8
 • HiNH_1
 • 000
 • tn
 • b6
 • sua1
 • 03
 • cong_truong79
 • 04
 • b189
 • 0001
 • h364
 • hinh1
 • trung4
 • h3
 • tim6
 • hinh5
 • tim8
 • 2_b00cec81e7
 • hinh2
 • 1_JPG_e08fd115d6
 • 3_6c04feccbc
 • 1_3009ec4ca4
 • h4

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 6371/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Tin tức
Bạn chưa chọn snippet
Sơ Đồ tổ chức