Sơ Đồ tổ chức
 • Hà Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   htthien.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Tuấn Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên
  • Email:
   ltlan.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hồ Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   lthminh.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   ltlhuong.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   ntan.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Lường Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   lthue.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   nthoan.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thúy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   httloan.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Mai Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   mtkngan.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   nthuong.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Mạnh Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   mttthuy.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Miện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   ntmien.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thu Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   ntbinh.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Trọng Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   htsam.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   nhquy.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Đức Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Email:
   tdquang.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều