Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thu Hiền
Bí Thư chi bộ Hà Thị Thu Hiền
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội