Thông tin chi tiết:
Hoàng Trọng Sâm
Uỷ viên Hoàng Trọng Sâm
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0897678652
Email nguyena@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội