Tổng hợp

Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên năm 2022

Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên năm 2022

Tải về Bản in

THPT Lê Thánh Tôn mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm 2022 trong bài viết này. Bản đăng ký giao ước thi đua được lập đầu năm học, qua bản đăng ký, giáo viên sẽ ghi ra mục tiêu trong năm học mới và từ đó dùng để làm căn cứ nhận xét cuối năm học.

Bản đăng ký thi đua của cá nhận giáo viên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG:……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Bạn đang xem: Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên năm 2022

BẢN ĐĂNG KÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CỦA CB, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 20….. – 20…..

Họ và tên: …………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công:

+ Nhiệm vụ chính:………………………………………………

+ Công tác kiêm nhiệm:…………………………………………

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phối hợp với Công đoàn phát động trong năm học 20….. – 20…… Tôi xin đăng kí thi đua trong năm học 20….. – 20….. cụ thể như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

– Hưởng ứng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 20….. – 20….. bằng việc thực hiện phong trào do Chi bộ, BGH và Công đoàn nhà trường lựa chọn: “Mỗi thầy cô giáo làm thay đổi một học sinh”, đăng kí cụ thể:

Tên học sinh

Lớp

Nội dung ĐK làm thay đổi

Kết quả

Ghi chú

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

– Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân.

– Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức, thực hiện tốt quy chế của ngành, các quy định của cơ quan đơn vị, quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo, có lối sống lành mạnh, thẳng thắn có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học.

– Sống mẫu mực trong sáng, có uy tín trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp với học sinh và nhân dân.

– Trong giảng dạy luôn đem hết tinh thần trách nhiệm của người giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh đạt chất lượng tốt nhất, luôn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

– Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.

– Chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt.

– Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, cộng đồng và tổ chức Đoàn, Đội trong trường tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, đảm bảo tính khách quan công bằng, chính xác và có tác dụng giáo dục học sinh.

2. Công tác chuyên môn: (Giáo viên nào không làm công tác chủ nhiệm bỏ các mục có liên quan đến chủ nhiệm)

– Soạn và giảng dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, lồng ghép, giảm tải, tích hợp đúng quy định.

– Nghiêm chỉnh chấp hành quy định: dạy thêm, học thêm theo Quyết định UBND tỉnh và của nhà trường.

– Thực hiện chấm và trả bài kiểm tra đúng quy định.

– Việc thực hiện hồ sơ sổ sách cá nhân luôn đảm bảo đúng quy định. Chất lượng giờ dạy luôn đạt.

– Sử dụng và làm đồ dùng dạy học đúng quy định. Đặc biệt luôn áp dụng tiết dạy công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tiết dạy.

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định.

– Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:……. ( bộ môn, số lượng đạt cấp huyện, tỉnh)

– Công tác phụ đạo học sinh yếu kém:

– Đăng kí tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

– Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Công tác hướng dẫn học sinh lao động và hoạt động ngoại khóa:

– Chất lượng bộ môn giảng dạy:

Lớp HS Chất lượng bộ môn……… Ghi chú
Giỏi Khá Tb Yếu (kém)
TS % TS % TS % TS %
6
7
8
9

– Xếp loại học lực lớp chủ nhiệm:

STT Lớp Sỉ số Xếp loại học lực
Giỏi % Khá % TB % Yếu % Kém %
1

– Hạnh kiểm lớp chủ nhiệm.

STT

Lớp

Sỉ số

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt %

Khá %

TB %

Yếu %

Kém %

1

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng:

– Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS:

– Tỉ lệ duy trì sĩ số (Tỉ lệ học sinh bỏ học):

3. Công tác kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công tác nào thì thể hiện nội dung đó)

a. Công tác tổ trưởng chuyên môn:

– Kết hợp với Hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học, chương trình hoạt động giáo dục.

– Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

– Tổ chức họp tổ đúng quy định.

– Duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên trong tổ đúng quy định.

– Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá, xếp loại vên chức vào cuối học kì, cuối năm học.

– Nêu rõ chỉ tiêu đăng kí của tổ:

+ Giáo viên giỏi trường:

+ GVCN giỏi: trường: huyện:

+ Học sinh giỏi huyện: Tỉnh:

+ Đạt lao động tiên tiến:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:

+ HS đạt giải KHKT; NCKH: huyện Tỉnh:

b. Công tác thư viện: (đăng kí theo đặc thù công tác kiêm nhiệm)

c. Công tác thiết bị:

d. Công tác y tế chữ thập đỏ:

e. Công tác công đoàn:

………………………………………

4. Đăng kí thi đua danh hiệu cá nhân cuối năm: (Đánh dấu x vào dòng tương ứng )

– Đạt lao động tiên tiến: …………………..hoàn thành nhiệm vụ:………….

– Chiến sĩ thi đua cơ sở:………

– Huyện khen:………

– Giáo viên giỏi trường: huyện: tỉnh:………….

– GVCN giỏi cấp: Trường: huyện:

Trên đây là toàn bộ nội dung đăng kí thi đua của cá nhân tôi trong năm học 20….. – 20….., đề nghị hiệu trưởng nhà trường, hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đăng kí đầu năm.

……………., ngày………tháng……..năm 20…..

Giáo viên đăng kí
(Ký và ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

………………………………………………………….

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG:……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học………

– Họ và tên:…………………………………………………………………………….

– Chức vụ:………………………………………………………………………………

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường phát động trong năm học …………….., Tôi xin đăng kí, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số TT

Công tác chuyên môn (ghi cụ thể) Tùy vào nhiệm vụ cụ thể (CBQL, GV, NV) và đặc trưng từng cấp học để đăng kí cho phù hợp

Phấn đấu kết quả hoàn thành (Tỷ lệ %)

01

02

03

04

05

…………

VD: Đối với CBQL (Mầm non) thì đăng kí những nội dung liên quan đến công tác lãnh, chỉ đạo nhà trường, chẳng hạn như CBQL Mầm non có thể đăng kí:

– Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp (Đặc biệt trẻ 5 tuổi): Nêu rõ tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ ăn trưa tại trường, các biện pháp để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

– Việc duy trì sĩ số và các chỉ tiêu cần đạt (trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, bé ngoan, bé đi học đều )

– Quản lý công tác thu, chi và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục

– Công tác xây dựng đội ngũ…..

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: (Sống giản dị trong sáng và lành mạnh, hoà đồng với mọi người, đúng tác phong của người giáo viên)

– Về đoàn kết: (Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, luôn thực hiện lối sống lành mạnh giữ gìn văn hoá, nếp sống văn hoá)

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: (Lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu XHCN tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị)

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (Không ngừng nổ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: (Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa)

– Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: (Tham gia đầy đủ các phong trào được… đề ra)

– Về tham gia phong trào thi đua: (Thực hiện đăng ký thi đua đầu năm và tham gia các phong trào thi đua do nhà trường, công đoàn phát động)…

I. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU

1. Danh hiệu thi đua Nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

VD: Chiến sĩ thi đua cơ sở

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

VD: Vào Đảng Cộng sản Việt Nam

II. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN (SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

– Tên sáng kiến:…………………………………………………………………………

– Phạm vi áp dụng: ……………………………………………………………………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: ……………………………………………………….

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học ………, đề nghị lãnh đạo đơn vi, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành các nội dung đã đăng kí.

Xác nhận của thủ trưởng
Cơ quan, đơn vị

(Kí, đóng dấu)

………………………..

………………, ngày tháng năm ….

Người đăng kí
(Kí)

………………………..

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Tiểu học

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——–o0o——-

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

– Họ và tên: ……………………………………………..……..

– Chức vụ: Giáo viên.

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………..

– Nhiệm vụ được phân công: + Tổ trưởng Tổ khối…..

+ Giảng dạy và chủ nhiệm lớp…….

Để hưởng ứng phong trào thi đua do cấp trên phát động trong năm học 20…. – 20….. Tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT Công tác chuyên môn (Ghi cụ thể) Kết quả
(Tỉ lệ hoàn thành % KH)
A Học sinh
Hoàn thành chương trình môn học 100
Hoàn thành chương lớp học 100
Hoàn thành chương trình cấp học 100
Phát triển năng lực: Đạt 100
Phẩm chất: Đạt 100
Lớp VSCĐ cấp trường X
Lớp tiên tiến X
Duy trì sĩ số 100
Tỷ lệ chuyên cần 99
Khen thưởng Hoàn thành Xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện 14em = 42,4%
Có thành tích vượt trội về môn Toán, Tiếng Việt 10 em = 30,3%
B Giáo viên
Hồ sơ tốt X
Giáo viên giỏi tỉnh X
Giáo viên giỏi huyện
Giáo viên giỏi trường
Giáo viên thực hiện đúng đánh giá xếp loại HS TT X
Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường X
Xếp loại Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp X
C Kết quả
Xếp loại LĐTT X
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở X

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Về đoàn kết: Bản thân luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Không ngừng học hỏi và tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực khác.

– Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hoá.

– Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: Gương mẫu đi đầu trong công tác, đồng thời động viên các thành viên trong tổ tích cực tham gia.

– Về tham gia phong trào thi đua: 100%.

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước:

– Lao động tiên tiến.

– Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.

2. Danh hiệu thi đua của Đảng: Đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

IV. ĐĂNG KÍ SÁNG KIẾN:

– Tên sáng kiến: Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Lớp……

– Phạm vi áp dụng: Tổ khối……

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: Học sinh có tiến bộ rõ rệt về chữ viết.

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị Hội đồng thi đua- Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký./.

HIỆU TRƯỞNG

…..,ngày….. tháng…. năm…….

Người đăng ký

Mẫu 2

TRƯỜNG THCS …
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
——-o0o——

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 20… – 20….

Họ và tên giáo viên:………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………….Ngày sinh………………………..

Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………………

Năm vào ngành:……………………………………………………………………………

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ phân công:…………………………………………………………………….

Tổ khối: ( CD, TKHD ……….. )

Giảng dạy:……………………………………………………………………………………

Chủ nhiệm: ………………………………………………………………………..…….

BẢN THÂN XIN ĐĂNG KÝ NHƯ SAU:

I. NỘI DUNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

STT

Nội dung

1

Công tác chuyên môn

Giữa học kì 1 Kết quả : TỈ lệ : HTT 48 %

Tỉ lệ : HT 50 %

Tỉ lệ : CH 20%

2

Hồ sơ giáo viên : (theo điều lệ) được xếp loại :

Tốt : ? Trong năm học : TỐT

Khá ? : ……………..

3

Thao giảng theo hướng dẫn bộ phận chuyên môn có thể đưa cao hơn không được thấp hơn

Số tiết dự giờ 18 tiết / 1 năm

4

Dự giờ theo hướng dẫn bộ phận chuyên môn có thể đưa cao hơn, không được thấp hơn.

4 tiết trên 1 năm

5

Đồ dùng dạy học tự làm

12 bộ và các mô hình dạy học. Cắt dán trang trí, in tranh màu, vẽ ….

6

Chấm đánh giá trả bài học sinh theo quy định

Giỏi ; 40 %

Khá : 50 %

TB : 10 %

7

Cuối học kì 1

Htt : ………………

Ht : ……………….

Cht : ……………….

7

Học sinh giỏi cấp trường, giỏi huyện, giỏi tỉnh

Học sinh giỏi cấp trường. 40 %

Xếp loại đánh giá học sinh theo hướng dẫn thông tư mới

8

Xếp loại đánh giá theo thông tư giữa học kì 2

Hoàn thành tốt : GHK 2 ……………..

Hoàn thành : GHK 2 …………….

Chưa hoàn thành :GHK2 ……………..

9

Xếp loại đánh giá học sinh theo thông tư hướng dẫn của từng bậc học.

Hoàn thành tốt : Học kì 2 ……………..

Hoàn thành : Học kì 2 …………….

Chưa hoàn thành : Học kì 2 …………….

10

Duy trì số lượng học sinh chiếm cuối năm

( Giáo viên chủ nhiệm )

Số lượng đầu năm. 100 %

Số lượng cuối năm : 99 %

11

Thực hiện các hoạt động chuyên môn khác

( nếu có )

Đảm bảo : 99 %

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Việc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, chỉ đạo của ngành

Làm việc và học tập đúng chính pháp luật nhà nước không vi phạm pháp luật, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, trung thực giảng dạy đầy đủ giảng dạy tốt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn là người gương mẫu, tuyên truyền đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước.

2. Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “ Thuộc các vận động và phong trào thi đua : xây dựng gia đình văn hóa.

Luôn luôn là người học tập và làm việc theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh, , luôn tuyệt đối trung thành với đảng với nhân dân. Luôn là người luôn luôn tiên phong gương mẫu xứng đáng là nhân viên giáo viên trong trường làm việc theo đường lối chuẩn mực đạo đức, chuẩn mucj kiến thức., luôn đi theo con đường cách mạng, yêu quê hương đất nước, không làm điều gì sai phạm vi phạm pháp luật.

Xây dựng nền văn hóa giáo dục đầy đủ.

3. Việc học tập nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ của mình và phải luôn rèn luyện chuyên môn hằng ngày, hằng tuần hằng tháng, soạn giảng đầy đủ, luôn luôn theo con đường của đảng Hồ Chí Minh, tưởng Mác – lêNin

4. Thực hiện lối sống tác phong đạo đức nhà giáo, xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

– Luôn biết quý trọng người thân và mọi người xung quanh, xây dựng khối đoàn kết, xây dựng văn hóa và đời sống trong sạch vững mạnh

III.. DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua ( lao động tiên tiến). Chiến sĩ thi đua cơ sở. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh ……….

Chiến sĩ thi đua : ……………………………………………………………………………………………

2. Hình thức khen thưởng ( UBND huyện tặng giấy khen ……………….

UBND tỉnh tặng Bằng khen : …………………………

IV. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM :

Tên sáng kiến ; Toán, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử, địa lí.

Cách sáng kiến trong giảng dạy;

Khi dạy bài học thực tiễn : Dạy bài học lịch sử : Trong bài 5 : Phan Bội Châu và phong trào đông du ở lớp 5 : Khi nói đến Phan Bội Châu Học sinh chưa hiểu được Phan Bội Châu là người như thế nào. em có sáng kiến về phương pháp dạy học, là gv nên trình bày cho hs sinh và nêu lên tiểu sử của ông và giải thích ông có tình yêu quê hương đất nước, ông đã lập ra hội phong trào đông du để cứu dân cứu nước, trong khi Nhật và Pháp đô hộ đất nước Việt Nam. Gv có sáng kiến là cần giải thích phong trào đông du là họ làm gì và từ đó học sinh hiểu được phong trào đông du

Hoặc là khi dạy môn toán. Dạy về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 một nghìn là giáo viên em có một sáng kiến là dùng mô hình đồ dùng dạy học trực quan để dạy.

Khi dạy các bài toán về cộng trừ nhân chia là giáo viên cần sử dụng mô hình chuyên nghiệp để dạy học sinh. Dạy tiếng việt dung tranh ảnh in màu, in thêm trong việc sáng tạo, vì dạy bài Nhớ Việt Bắc, có rừng xanh có hoa chuối, có hoa mơ, có em gái măng, có trăng rọi hòa bình đều cần phải khai thác thêm các bức tranh và hình ảnh.

Hiệu quả sáng kiến mang lại: Hiệu quả cho các em nhớ kỹ bài, và làm bài học trong sáng hơn, phong phú hơn

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. của bản thân đề nghị hội đồng thi đua, hội đồng thi đua phòng GD&ĐT, hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung để đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

…., ngày……tháng…..năm……..

Người đăng ký

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THCS

TRƯỜNG THCS …
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
——-o0o——

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 20…. – 20….

– Họ và tên:………………………………….

– Sinh ngày:…………………………………

– Chuyên ngành đào tạo:……………….

– Chức vụ:……………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 20…. – 20….. Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu đăng ký thi đua:…………………

– Giáo viên dạy giỏi cấp:………………………

– Tên đề tài SK:…………………………………..

– Tên chuyên đề thực hiện:…………………..

CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của ngành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

2. Công tác chuyên môn:

– Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt của phó hiệu trưởng.

– Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định

– Hồ sơ giáo viên đạt loại: Tốt

– Giảng dạy: Giỏi

– HS đạt giải văn hóa giỏi cấp huyện:

– HS đạt giải văn hóa cấp tỉnh:

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:

+ Dự giờ đủ 20 tiết/năm học;

+ Dạy 2 tiết giáo án điện tử;

+ Thực hiện chuyên đề theo phân công.

– Chất lượng môn dạy:

Khối/lớp

Môn học

Tổng số HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

– Thực hiện chương trình BDTX năm học 20…. – 20…. xếp loại: Giỏi

3. Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Công tác kiêm nhiệm:

* Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Lớp tiên tiến – chi đội vững mạnh.

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa.

Học sinh giỏi cấp huyện: 3 em = 9,375% , cấp tỉnh: 1 em = 3,125%

Học sinh tiên tiến: 16 em = 50 % học sinh giỏi toàn diện: 3 em = 9,375%

* Về hạnh kiểm:

Sĩ số lớp Cả năm
Tốt Khá TB Yếu

* Về học lực:

Sĩ số lớp Cả năm
Giỏi Khá TB Yếu

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

…., ngày……tháng…..năm……..

Người đăng ký

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THPT

TRƯỜNG THPT…….

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…tháng….năm…….

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học 20…. – 20….

– Họ và tên:……………………………………………….

– Chức vụ:…………………………………………………

– Đơn vị công tác:………………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………………………

Để hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 2019 – 2020 tôi xin đăng ký các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Công tác chuyên môn:

Hồ sơ giáo án (Tốt, khá, TB, yếu):….

Dự giờ:… tiết.

Thao giảng:…. tiết. Trong đó đạt loại Giỏi:…. tiết.

Dạy học có ứng dụng CNTT:… tiết/năm học

Hướng dẫn học sinh nghiên cứu thi KHKT:…. đề tài

Viết SKKN đạt cấp trường/tỉnh:….

HSG bộ môn cấp trường:…. HS(……%), cấp tỉnh:… ….HS(……%)

Chất lượng học tập môn: (tính theo %)

Lớp

Sĩ số

Học kỳ I

Cả năm

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

2. Công tác chủ nhiệm:

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa………

Học sinh giỏi cấp trường:….HS(……%), cấp tỉnh:….HS(……%)

HKI: HS tiên tiến:….HS(……%), HSG toàn diện:….HS(……%),

Cả năm: HS tiên tiến:….HS(……%), HSG toàn diện:….HS(……%)

Về hạnh kiểm: (tính theo %)

Sĩ số

Học kỳ I

Học kỳ II

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

Về học lực: (tính theo %)

Sĩ số

Học kỳ I

Học kỳ II

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua học kỳ I:…

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua cả năm:…

Học sinh lên lớp:….%. Đậu THPTQG:….%. Đậu Đại học, Cao đẳng:….%

3. Các công tác khác

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước:…………

– Về phẩm chất đạo đức:……………………………………………………………………………

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:………………………………….

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa:

………………………………………………………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội đoàn thể:………………………………………………….

– Về tham gia các phong trào thi đua:…………………………………………………………..

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,…):

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị BGH, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

.………., ngày…….. tháng……năm…….

Người đăng ký

(ký, họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Tổng hợp

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button