Tổng hợp

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022

Tải về Bản in

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học mới, giúp các thầy cô, cán bộ tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân. Để giúp thầy cô làm bài thu hoạch và làm kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022 thuận tiện hơn, contentonlyxin giới thiệu tới thầy cô và các bạn mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022 được thực hiện thường niên mỗi giáo viên sẽ tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho bản thân và nạp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân cho trường để nhà trường có những kế hoạch giảng dạy và bồi dưỡng dành cho giáo viên, với mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân được contentonlysưu tầm dưới đây sẽ giúp các giáo viên viết bản kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chất lượng hơn.

I. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022 mẫu 1

UBND HUYỆN ………

Bạn đang xem: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị trấn , ngày . tháng .. năm …..

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG VÀ TỰ BỒI DƯỠNG HÈ 2021 VÀ NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ thông tư số 17/2019/TT-BGDĐTngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-BGDĐTngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế BDTXGV, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GV trung tâm GDTX;

Căn cứ nhu cầu, năng lực của bản thân, tôi xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên hè 2021 và năm học 2021-2022 như sau:

I- Mục đích, yêu cầu:

– Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành; bồi dưỡng nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên.

II. Nội dung bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng gồm các kiến thức kĩ năng chuyên ngành bắt buộc, phù hợp với bản thân; đảm bảo hiệu quả thiết thực phục vụ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể:

1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Chương trình bồi dưỡng 01:

– Thời lượng bồi dưỡng là 40 tiết/năm học.

– Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

1.2. Chương trình bồi dưỡng 2:

– Thời lượng bồi dưỡng là 40 tiết/năm học.

– Nội dung bồi dưỡng:

+ Bồi dưỡng thực hiện chương trình SGK lớp 1, 2 theo Chương trình GDPT 2018 (tập trung tập huấn SGK lớp 2 năm học 2021-2022).

+ Bồi dưỡng thực hiện nội dung giáo dục địa phương.

+ Tập huấn về xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

1.3. Chương trình bồi dưỡng 3:

– Thời lượng: 40 tiết/năm học.

– Nội dung: Căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng của bản thân tôi chọn Mô-đun GVPT05 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” theo Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Yêu cầu BD theo Chuẩn

mô-đun

Tên và nội dung chính

của mô đun

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng

Lí thuyết

Thực hành

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

– Phân tích được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với từng cấp học;

– Vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh phù hợp với từng cấp học (Dạy học tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; Giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực;…);

– Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

2. Kế hoạch Bồi dưỡng của bản thân:

STT

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Thời gian

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

1

Tháng

8,9,10/2021

* GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Phần 1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

* Xây dựng kế hoạch bài dạy (Theo công văn 2345/BGD ĐT)

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

5

8

2

Tháng

11, 12/2021

* GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Phần 2: Các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6

8

3

Tháng

01, 02/2022

* GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Phần 3: Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

5

8

STT

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Thời gian

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

4

Tháng

3, 4/2022

* Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2

3

5

Tháng

5/2022

* Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (hoặc Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT) Quy định đánh giá học sinh tiểu học –TÙY THEO TỔ NHA

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2

3

III. Chương trình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm của Bộ GD và ĐT.

Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng: Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.

– Chương trình bồi dưỡng 1: khoảng 40 tiết/năm học-Bộ GDĐT;

– Chương trình bồi dưỡng 2: khoảng 40 tiết/năm học-Sở GDĐT;

– Chương trình bồi dưỡng 3: khoảng 40 tiết/năm học- Nhà trường, Tổ CM thực hiện bồi dưỡng và Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên.

IV. Hình thức và phương pháp bồi dưỡng:

1. Hình thức bồi dưỡng:

– Qua các lớp tập huấn do các cấp QLGD và nhà trường tổ chức.

– Thông qua hình thức tự học trong các tài liệu tập huấn, trực tiếp trên internet tại trang taphuan.vn.

– Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo theo đơn vị trường.

– Kết hợp bồi dưỡng trong hè và bồi dưỡng trong năm.

* Phát huy hình thức tự bồi dưỡng kết hợp nghe giảng và thảo luận. Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

2. Phương pháp bồi dưỡng:

– Tham gia các buổi tập huấn tập trung tại trường, cụm trường, phòng GD&ĐT.

– Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, nhóm chuyên môn.

– Tự đọc tài liệu trên trang http://taphuan.vn

Thực hành áp dụng vào giảng dạy trên lớp.

V. Tài liệu bồi dưỡng:

– Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ GD và ĐT; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông gồm: Các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học; Tài liệu tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018…; Tài liệu phục vụ đổi mới PPDH các môn ở Tiểu học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh Tiểu học, các tài liệu liên quan triển khai trong năm học.

– Tài liệu dạy học Lịch sử, địa lí của địa phương.

– Truy cập khai thác tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tại các trang web của Bộ GD&ĐT.

– Tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác.

BGH DUYỆT

Thị trấn ., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022 mẫu 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

TỔ CHUYÊN MÔN 1-2-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …..tháng ….năm 2021

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2021-2022

Họ và tên: ……………..

Ngày sinh: …………..

Nhiệm vụ được giao: Giáo viên ………………

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ công văn số 813/SGDĐT-GDTH ngày 19/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện bối dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học hè 2021 và trong năm học 2021 – 2022

Căn cứ kế hoạch số 19/KH – PGDĐT Tứ Kỳ ngày 26/7/2021 của phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ về Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên tiểu học hè năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch của hiệu trưởng nhà trường;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân năm học 2021 – 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2020- 2021

1, Ưu điểm

Trong năm học 2020- 2021 với sự chỉ đạo của nhà trường, tổ chuyên môn cùng với lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm bản thân tôi đã thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng đề ra. Cụ thể:

– Tham dự lớp bồi dưỡng hè 2020 và viết bài thu hoạch qua đợt học tập đạt kết quả tốt.

– Nghiên cứu Chuẩn kiến thức kĩ năng và áp dụng vào giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

– Soạn bài bằng vi tính, từng bước nâng cao hiểu biết về sử dụng máy vi tính. Áp dụng kiến thức tin học vào dạy học trực tuyến cho học sinh tương đối hiệu quả.

– Tham gia thi làm đồ dùng dạy học và thi sử dụng đồ dùng dạy học xếp loại Tốt.

– Tích cực học tập các tài liệu, công văn do các cấp ban hành.

– Tự học, tự bồi dưỡng đủ số tiết theo quy định với những nội dung thiết thực, phù hợp, có tác dụng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực học tập tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hoàn thành bồi dưỡng module TH01, modun TH02, modun TH03 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Hoàn thành bồi dưỡng module GVPT03; GVPT04; GVPT05 của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

– Tích cực mượn đồ dùng dạy học.

– Thực hiện tốt các chuyên đề Tổ chuyên môn tổ chức

– Các tiết hội giảng đều đạt giỏi. SKKN xếp Đạt cấp huyện.

– Năm học 2020 – 2021 tôi được Ban thi đua nhà trường đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ xét tặng danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến, đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ tặng giấy khen.

2, Nhược điểm

– Một số nội dung bồi dưỡng còn hạn chế.

II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2021-2022

1. Thuận lợi

– Là một giáo viên tâm huyết với nghề, năng động, sôi nổi, tôi luôn nhiệt tình, tích cực đổi mới phư­ơng pháp giảng dạy và giáo dục. Bản thân ham học hỏi, ham tìm tòi cái mới để nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Tôi luôn g­ương mẫu trong mọi hoạt động, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, có ý thức phấn đấu và rèn luyện mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Có khả năng tham mưu cho tổ trưởng về các hoạt động của Tổ chuyên môn do mình phụ trách và cùng các thành viên trong tổ xây dựng, triển khai các hoạt động của tổ đạt hiệu quả cao.

– Tập thể cán bộ GV nhà trường, trong tổ chuyên môn luôn đoàn kết nhất trí cao, có tinh thần giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống.

– Bản thân có trình độ tin học đủ đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: soạn bài bằng máy vi tính, áp dụng giảng dạy đ­ược giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động.

2. Khó khăn:

– Thư viện nhà trường còn thiếu một số tài liệu mới phục vụ cho dạy học, một số tài liệu đã cũ nát.. ảnh hưởng đến việc tra cứu, tìm thông tin.

– Năm học 2021- 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên ảnh hưởng trực tiếp và gây khó khăn tới việc học tập của các em.

3. Mục đích, yêu cầu của việc BDTX cá nhân

3.1. Mục đích:

– Nâng cao nhận thức cho bản thân; Cập nhật kiến thức về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, áp dụng vào giảng dạy cho học sinh lớp 1 đạt hiệu quả cao.

– Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của bản thân.

3.2. Yêu cầu:

– Nội dung bồi dưỡng thiết thực, phù hợp với bản thân.

– Cập nhật được các thông tin kiến thức phù hợp với năng lực chuyên môn của bản thân theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Thời lượng, nội dung, hình thức BD

4.1. Thời lượng BDTX:
Tổng thời lượng BDTX là 120 tiết/ năm học.

4.2. Nội dung bồi dưỡng:

– Nội dung BDTX được quy định tại chương trình BDTX do Bộ GD&ĐT ban hành.

1. Nội dung 1 (thời lượng 40 tiết/năm học).

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học . Các nội dung theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về những nội dung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định gồm: Đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học;

2. Nội dung 2 (thời lượng 40 tiết/năm học)

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của địa phương.

3. Nội dung 3 (thời lượng 40 tiết/năm học) .

Căn cứ nội dung bồi dưỡng 3 của chương trình bồi dưỡng thường xuyên 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tôi lựa chọn nội dung 3 (khối kiến thức tự chọn) và thời gian bồi dưỡng như sau:

modun

Tên và nội dung chính của modun cần bồi dưỡng

Yêu cầu cần đạt

Thời gian học

GVPT

10

Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1.Vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay.

2. Quy định và biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số biện pháp tăng cường đảm bảo trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay

– Phân tích được thực trạng vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay;

– Vận dụng được các quy định và các biện pháp (trong đó chú trọng vận dụng được các biện pháp quản lý lớp học hiệu quả, giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục phòng chống rủi ro, thương tích, xâm hại cho học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông;…) để xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

– Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

40 tiết

4.3. Hình thức bồi dưỡng:

BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của Nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng thông qua các lớp bồi dưỡng tập trung kết hợp với sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức chuyên đề, hội thảo theo đơn vị trường, cụm trường; tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục trong và ngoài địa phương; …

Kết hợp bồi dưỡng trong hè và tự bồi dưỡng trong năm học .

Chú trọng thực hành, kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận.

Phối kết hợp với đồng nghiệp trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng tại chỗ.

Tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà n­ước, của ngành, của địa ph­ương. Coi trọng việc học nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục nói chung và của cấp tiểu học nói riêng.

Tích cực đọc báo chí, nghe thời sự kịp thời để nắm bắt những chủ tr­ương, chính sách của Đảng, nhà nư­ớc và chính sách của địa ph­ương.

Tích cực dự giờ đồng nghiệp. Khi dự giờ phải ghi chép đầy đủ, trao đổi với ng­ười dạy những vấn đề mà mình học tập đ­ược, những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm. Giáo viên phải xem tr­ước bài dự về các nội dung: kiến thức, kỹ năng của bài, dự kiến đ­ược những vấn đề mà giáo viên hay mắc phải về kiến thức hay cách tổ chức, hay tiến trình tiết dạy,… để xem giáo viên đó tháo gỡ ra sao? Sáng tạo trong giảng dạy…

Khi dự giờ phải nắm chắc nội dung và chư­ơng trình dạy.

Khi dự giờ phải nắm chắc các hình thức và ph­ương pháp mà giáo viên đã sử dụng, nắm đ­ược cách tổ chức học sinh học tập của giáo viên,… Đặc biệt là sự linh hoạt của giáo viên trong việc sử dụng các ph­ương pháp dạy học theo đặc trư­ng môn học, bài học.

BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua Website, diễn đàn trực tuyến…) về Các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và các tài liệu liên quan tới chuyên môn của ngành đối với cấp Tiểu học. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Hải Dương, của các cấp uỷ địa phương.

5. Tài liệu bồi dưỡng

Tài liệu của các lớp tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đó được Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn

Các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp Tiểu học khi triển khai chương trình GDPT 2018; Xem băng đĩa hướng dẫn soạn giáo án, hướng dẫn dạy các môn học theo chương trình PT2018

Truy cập khai thác tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tại địa chỉ khác.

6. Tự đánh giá và xếp loại kết quả BDTX

– Tự đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh; Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX

– Tham gia làm bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

– Tự đánh giá Xếp loại kết quả các mức:

+ Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên. ( điểm 5 trở lên)

+ Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Không tham gia làm bài kiểm tra lý thuyết, thực hành và tham gia làm bài nhưng bị dưới điểm 5.

7. Kế hoạch bồi dưỡng cụ thể theo tháng

Tháng

Nội dung bồi dưỡng

Kết quả

8/2021

– Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp Tiểu học, nghiên cứu bộ SGK Cánh diều (gồm môn Toán, TNXH, Đạo đức, HĐTN), sách Tiếng Việt (KNTTVCS) lớp 2.

– Học tập văn bản, Quy chế hoạt động: Điều lệ trường tiểu học; Thông tư 17,18,19/ BGD&ĐT về bồi dưỡng CBGV; Các quy chế dân chủ, quy chế hoạt động cơ quan,…; Chuyên đề ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học; dạy học trực tuyến trên phần mềm Microsoft Team; Chuyên đề: Dạy học phân hóa đối tượng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở tiểu học do nhà trường triển khai.

– Chuyên đề 6: Thấu hiểu để yêu thương (Tiến sĩ Trần Khánh Ngọc)

– Tập huấn: Xây dựng kế hoạch của nhà trường, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo công văn 2345 BGD ĐT do SGD tổ chức (Tiến sĩ Thái Văn Tài).

– Tập huấn: Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, soạn giáo án, phương pháp dạy học môn Toán, Tiếng Việt, TNXH, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm lớp 2, Ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học do PGD tổ chức.

+Thảo luận xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1. Xây dựng kế hoạch bài dạy lớp 1 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

+Thảo luận xây dựng các chuyên đề Tổ 1-2-3 trong năm học 2021-2022: Chuyên đề dạy học lớp 1; 2 theo SGK thuộc chương trình GDPT 2018; Chuyên đề Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của BGDĐT.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

9/2021

– Tập huấn: Thông tư 22/ 2019- BGD&ĐT về thi giáo viên dạy giỏi.

– Học Nhiệm vụ năm học 2021-2022

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module TH 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

10/2021

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

11/2021

– Bồi dưỡng Module GVPT 10

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module module TH 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

12/2021

– Bồi dưỡng Module GVPT 10

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module module TH 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp..

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

1/2022

– Bồi dưỡng Module GVPT 10

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Tập huấn viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm – Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

2/2022

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Báo cáo Module GVPT 10.

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

3/2022

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

4/2022

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

5/2022

– BDTX các nội dung do PGD, nhà trường và tổ chuyên môn triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018; bồi dưỡng module 04; module TH 05; module TH 09 của chương trình GDPT 2018 (nếu có)

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

– Tiếp tục học tập, áp dụng các chuyên đề, các tiết sinh hoạt CM theo NCBH vào bài giảng trên lớp.

– Đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học.

– Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và các khối lớp khác.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

6+7/2022

– BDTX các nội dung do các cấp triển khai.

Tiếp tục tự nghiên cứu và cập nhật CTGDPT 2018

– Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

*Bổ sung nội dung bồi dưỡng:

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022 của cá nhân tôi. Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc để đạt hiệu quả thiết thực trong việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng nhu cầu hiện nay.

……., ngày ….tháng ….năm 2021

II. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên

Năm học 2020-2021

Căn cứ Thông tư 17/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông;

Thông tư 18/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 4455/KH-GDĐT-TC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các Thông tư Bồi dưỡng thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 651/KH-GDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về triển khai Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận Tân Bình,

Trường THCS Võ Văn Tần xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, yêu cầu chuẩn nghề nghiệp.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

– Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.

– Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và theo phương châm học tập suốt đời.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

– 100% cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy trong nhà trường (79 cán bộ quản lí, giáo viên).

– Giáo viên mới được tuyển dụng trong năm học 2020-2021.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Chương trình bồi dưỡng 1 (40 tiết/năm học)

1.1. Đối với cán bộ quản lý:

– Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển GDPT; chương trình GDPT, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở GDPT do Bộ GD&ĐT quy định cụ thể;

– Tiếp tục nghiên cứu các nội dung cơ bản trong Nghị quyết, chỉ thị của ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng.

– Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

– Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề năm 2020 về: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý

1.2. Đối với giáo viên

– Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển GDPT; chương trình GDPT 2018, nội dung môn học đang giảng dạy, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT 2018.

– Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

– Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

– Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lí và sử dụng xuất bảng phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục cho các tổ chuyên môn để nâng cao vai trò của các tổ chuyên môn trong việc chọn lựa tài liệu hỗ trợ dạy học phù hợp với người học; tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng thực tiễn…

2. Chương trình bồi dưỡng 2(40 tiết/năm học)

2.1. Đối với cán bộ quản lý

– Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển GDPT của địa phương, thực hiện chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

– Chương trình Giáo dục phổ thông mới được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Những vấn đề chung về quản lí giáo dục trung học theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

– Năng lực lập kế hoạch và tổ chức bộ máy nhà trường trung học trong giai đoạn đổi mới giáo dục. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; áp dụng phương pháp giáo dục STEM trong dạy học; thực hiện tiết học tại thư viện, tiết học ngoài nhà trường.

– Tổ chức hướng nghiệp và phân luồng học sinh theo nhu cầu của địa phương và xã hội.

– Đánh giá và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học theo định hướng phát triển năng lực.

2.2. Đối với giáo viên

Nội dung, khung chương trình môn học của bản thân phụ trách trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 07/GDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Thiết kế, tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh theo phương pháp giáo dục STEM. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; áp dụng phương pháp giáo dục STEM trong dạy học…

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo bộ môn.

– Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng bảng tương tác, tiếp tục sử dụng và khai thác dữ liệu trên trang “Trường học kết nối”, thực hiện Sổ gọi tên ghi điểm điện tử từ Cổng C2 và thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyến trên trang thong tin, dữ liệu dung chung của ngành.

– Tiếp tục bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục của giáo viên và công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường.

3. Chương trình bồi dưỡng 3 – Khối kiến thức tự chọn (40 tiết/năm học).

Tùy tình hình thực tế mỗi năm học, Cán bộ quản lý và giáo viên lựa chọn các môđun để học tập sao cho tổng số tiết lý thuyết và thực hành đảm bảo trên 40 tiết/ năm học.

3.1. Các Module cán bộ quản lý đăng ký học tập trong năm học 2020-2021:

Yêu cầu bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã mô đun

Tên và nội dung chính của mô đun

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

1. Phẩm chất nghề nghiệp

QLPT 02

Đổi mới quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục

1. Bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Những vấn đề chung về quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

3. Quản trị nhà trường hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

8

12

QLPT 03

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở GDPT

1. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý cơ sở GDPT.

2. Yêu cầu, nội dung và phương thức phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý cơ sở GDPT.

3. Lựa chọn nội dung ưu tiên và xây dựng kế hoạch phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân và cán bộ quản lý khác trong nhà trường.

8

12

2. Quản trị nhà trường

QLPT 04

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

1. Khái quát chung về kế hoạch phát triển nhà trường.

2. Nội dung, phương pháp và quy trình xây kế hoạch phát triển nhà trường.

3. Giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

16

24

QLPT 05

Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường

1. Những vấn đề chung về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

2. Công tác quản trị hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh,…) trong nhà trường.

3. Phân công, hướng dẫn, giám sát, đánh giá giáo viên, tổ chuyên môn thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

16

24

QLPT 10

Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

1. Những vấn đề chung về quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường.

2. Các hoạt động quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường.

3. Quản trị chất lượng giáo dục hướng tới phát triển chất lượng bền vững đối với nhà trường.

16

24

3.2. Các Module giáo viên đăng ký học tập trong năm học 2020-2021:

Yêu cầu bồi dưỡng theo Chun

Mã mô đun

Tên mô đun

Nội dung chính

của mô đun

Thời gian thực hiện (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phẩm chất nhà giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

1. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay.

2. Các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phthông trong bối cảnh hiện nay

1. Nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

2. Những yêu cầu về phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, hình thành phong cách nhà giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển chuyên môn của bản thân

1. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân.

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân.

3. Nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát trin phm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phthông theo hướng phát trin phm chất năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng phương pháp, hình thức, công cụ trong việc kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

GVPT

07

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định và phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục.

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Các giá trị cốt lõi và cách thức phát triển văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

09

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

10

Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay.

2. Quy định và biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số biện pháp tăng cường đảm bảo trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

GVPT

11

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sgiáo dục phổ thông

1. Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan.

2. Quy định về mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan.

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan.

8

12

GVPT

12

Phối hp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đthực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Biện pháp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

13

Phối hp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đthực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sgiáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường; quy định tiếp nhận thông tin từ các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối vi giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay.

2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phương pháp tự học và lựa chọn tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

16

2

– Giáo viên đăng ký học tập, nghiên cứu các môđun và thực hiện các tiết thực hành đảm bảo các yêu cầu cần đạt tại khoản 3 Mục III của Thông tư 17/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông.

– TTCM ghi nhận tên những Môđun giáo viên đăng ký vào biên bản họp tổ để tiện theo dõi và kiểm tra. TTCM tổng hợp những nội dung các cá nhân đăng ký vào Kế hoạch công tác BDTX của tổ và gửi về BGH sau khi thống nhất trong tổ chuyên môn.

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

– Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học, tự nghiên cứu là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.

– Chương trình BDTX cụ thể năm học 2020 -2021 được tiến hành theo hình thức:

+ Bồi dưỡng qua các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Bồi dưỡng thông qua tự học của người học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên.

+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện nhiều chuyên đề ở tổ bộ môn gắn việc học tập BDTX với thực tế giảng dạy trong năm học 2020– 2021.

+ Tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở, Phòng GD &ĐT.

+ Bồi dưỡng thông qua hoạt động dự giờ đồng nghiệp, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, quận và các tiết thao giảng, chuyên đề.

– Tăng cường công tác tổ chức rút kinh nghiệm qua công tác BDTX tại đơn vị để cán bộ quản lý, giáo viên có điều kiện trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp tự học hiệu quả, đồng thời qua đó giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh và chỉ đạo tốt hơn trong việc thực hiện kế hoạch.

V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Căn cứ đánh giá và cách thức đánh giá BDTX

– Thực hiện theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

– Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX và quy định tại Quy chế này.

2. Xếp loại kết quả BDTX

a) Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

b) Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định của mục a, phần này.

c) Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng được các yêu cầu hoặc các bài kiểm tra có kết quả chưa đạt yêu cầu.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho cán bộ quản lí, giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của hiệu trưởng

– Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

– Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của CBQL và giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2021 để đánh giá, xếp loại..

– Nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 về Phòng Giáo dục và Đào tạo (01bản in) trước ngày 31/05/2020.

– Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

2. Trách nhiệm của giáo viên

– Xây dựng Kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2020-2021, tổ trưởng chuyên môn duyệt và gửi về Phó hiệu trưởng trước ngày 28/5/2020.

– Thực hiện Kế hoạch BDTX đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

– Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Lịch thực hiện

Thời gian

Nội dung

Phân công thực hiện

Tháng 5+6/2020

– Ban giám hiệu xây dựng và triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn, thực hiện và lưu trữ hồ sơ BDTX hằng năm

– GVBM nhận tập ghi chép việc bồi dưỡng thường xuyên, căn cứ KH BDTX của nhà trường để xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân. Nộp KH BDTX cá nhân cho TTCM vào 05/6/2020.

– Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kế hoạch BDTX của cá nhân vào hồ sơ tổ, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và nộp BGH phê duyệt. Hạn chót 07/6/2020. TTCM cùng với BGH kiểm tra tiến độ thực hiện của cá nhân.

-BGH + TTCM

-GVBM

-TTCM+GVBM

Tháng 7+8/2020

– Học tập chính trị hè 2020 do nhà trường tổ chức. Viết bài thu hoạch cá nhân. TTCM duyệt và tổng hợp, nộp về BGH để kịp tiến độ báo cáo cho PGD.

– Sinh hoạt chuyên môn đầu năm nhằm đẩy mạnh đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng thực tiễn. Từng nhóm chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề trong cả năm học để thực hiện.

– GVBM tự bồi dưỡng đặc điểm nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

+ Yêu cầu của nhiệm vụ năm học.

+ Yêu cầu của cấp học.

+ Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Tiếp tục vận dụng phương pháp dạy học tích cực “Sử dụng sơ đồ tư duy, phương pháp dạy học Khăn trải bàn, soạn giảng trên bảng tương tác”, khuyến khích áp dụng phương pháp STEM vào dạy học (Lưu ý thể hiện cả trong giáo án).

+ Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

+Tăng cường nghiên cứu tài liệu đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hành ra đề kiểm tra bám sát chuẩn KTKN.

– Toàn trường

– BGH TTCM, + GVBM

– GVBM + TTCM

Tháng 9+10/

2020

Đẩy mạnh các hoạt động:

*Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

* Phương pháp dạy học tích cực

* Dạy học với CNTT, sử dụng bảng tương tác trong giảng dạy

Thực hiện:

Tổ, nhóm tích cực đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong giảng dạy qua các tiết dự giờ đồng nghiệp, các tiết thao giảng và chuyên đề. Một nhóm chuyên môn thực hiện một chuyên đề Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

+ Bước 1: Soạn thảo chuyên đề.

+ Bước 2: Thông qua nhóm – tổ chuyên môn.

+ Bước 3: Tiến hành dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm. Thực hành tiết dạy có sử dụng PP bản đồ tư duy, bàn tay nặn bột.

+ Bước 4: Tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ, nhóm’ bổ sung, hoàn chỉnh.

– Thực hiện đối với từng nhóm chuyên môn theo kế hoạch đầu năm -> 100% giáo viên trong tổ tham gia

Thi Giáo viên giỏi cấp trường, quận.

– Tổ nhóm CM thực hiện theo kế hoạch.

Tháng 12.2020

+1/2021

Bồi dưỡng kiến thức xây dựng đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Các tổ chuyên môn thực hiện ma trận, đề kiểm tra và thống nhất cách chấm, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

– Các tổ nhóm chuyên môn thực hiện các tiết chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo 4 cấp độ: Nhận biết, thống hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao (chú ý các cấp độ đối với đề dành riêng cho học sinh học hòa nhập, khuyết tật).

– Nhà trường tiếp tục xây dựng ngân đề đề kiểm tra các bộ môn.

+ Tiếp tục công tác tự bồi dưỡng: GV tích cực nghiên cứu các nội dung Mônđun tự chọn theo đăng ký đầu năm.

2 PHT + TTCM+ GVBM.

BGH triển khai, hướng dẫn thực hiện -> từng tổ bộ môn

– TTCM+GVBM

Tháng 2+3/

2021

Bồi dưỡng kiến thức giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giữ gìn và bảo vệ môi trường qua các tiết dạy.

Tiếp tục học tập các module tự chọn theo kế hoạch

– Tiếp tục bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

– Bồi dưỡng giáo dục pháp luật theo kế hoạch Phổ biến pháp luật hàng tháng.

– Tiếp tục phổ biến những nội dung về đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành.

+ Các tổ trưởng phân công giáo viên thực hiện các tiết dạy minh họa có ứng dụng những module cá nhân đã đăng ký học tập (theo qui trình thực hiện 1 chuyên đề).

+ Tổ, nhóm góp ý, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện.

– BGH+TTCM+ GV tự bồi dưỡng.

– GV- TT- BGH

– BGH+TTCM + GVBM

– Ban TTPL

BGH+TTCM+

GV

– TTCM+GVBM

Tháng 4+5/

2021

Giáo viên hoàn tất viết bài thu hoạch, hoàn thành tập ghi chép cá nhân về công tác BDTX.

– TTCM phê duyệt, đánh giá điểm từng GV trong tổ. TTCM tổng hợp tập ghi chép BDTX gửi về PHT (25/4/2021).

– BGH đánh giá kết quả học tập và thu hoạch của từng GVBM, tổng hợp kết quả đánh giá nộp PGD theo kế hoạch. Lưu hồ sơ BDTX theo quy định.

– GVBM

– TTCM+GVBM

– BGH +PHT (T Út)

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021 của Trường………. Đề nghị các tổ chuyên môn, cá nhân nghiêm túc tổ chức thực hiện. /.

…………………………

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân giáo viên nhằm nâng cao trình độ và chất lượng giáo dục, được thực hiện tại các trường học theo thông tư của bộ giáo dục, các giáo viên sẽ có những buổi bồi dưỡng thường xuyên về mặt đạo đức chính trị hoặc bồi dưỡng về kiến thức để thực hiện công tác giảng dạy tốt hơn. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2021-2022 mới nhất dành cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lập ra để lên kế hoạch phấn đấu cho bản thân trong suốt cả năm học. 

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022 là điều cần thiết nhằm tạo ra những giáo viên chất lượng đi lên, cải thiện hơn để đạt chỉ tiêu giảng dạy cho trường và các em học sinh, với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng với sự phát triển của giáo dục hiện nay.

Trên đây là nội dung chi tiết của Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được contentonlycập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Tổng hợp

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button