Tổng hợp

Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS năm học 2022 – 2023

Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS năm học 2022 – 2023

Kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS

Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là một phần của nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học. Sau đây, THPT Lê Thánh Tôn gửi tới các bạn Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS năm học 2022 – 2023. Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên dưới đây sẽ nêu rõ đặc điểm tình hình của tổ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình giảng dạy và những mục tiêu phát triển của tổ. Từ đó, cán bộ và giáo viên có thể nắm bắt được tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn, tạo điều kiện giúp giáo viên dạy tốt, học sinh học tốt hơn.

UBND QUẬN …………..

TRƯỜNG ……………….

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS năm học 2022 – 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ

Năm học 20…. – 20….

– Căn cứ kế hoạch số …../KH-GDĐT-TrH ngày…….của Phòng GDĐT quận……………….về Kế hoạch chuyên môn cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 20….-20….;

– Căn cứ văn bản số…….GDĐT-TrH ngày……………….của Phòng GDĐT quận……………….về Hướng dẫn thực hiện cụ thể nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 20….-20….;

– Căn cứ kế hoạch số…… /KH-QT ngày /10/20…. của Hiệu trưởng trường ………………. về Kế hoạch năm học 20….-20….;

– Căn cứ kế hoạch số……/KH-QT ngày /10/20…. của Hiệu trưởng trường ………………. về Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 20….-20…., Tổ ………. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 20….-20…. như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

– Năm học 20….-20…. nhà trường tích cực triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận……………….lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

– Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/QU ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Quận ủy……………….về thực hiện Chương trình hành động số 46-CtrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Thực hiện các nội dung Chương trình số 10-Ctr/QU ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Quận ủy……………….về nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020.

– Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

– Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Thuận lợi

– Tổ có giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác.

– Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy.

– Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.

– Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.

– Năm học 20….-20…. là năm học giáo viên tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

– Giáo viên của tổ nhiệt tình trong giảng dạy.

3. Khó khăn

………………. -……..…. nên gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động và quản lí giáo viên.

– Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học chưa đáp ứng nhiệm vụ dạy học.

4. Tình hình đội ngũ năm học 20….-20….

– Tổ có … giáo viên. Trong đó: … nam, … nữ.

– Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, ………… trên chuẩn.

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Ngành đào tạo

XL CM năm học trước

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.

Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn môn …………, khối ………

Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo tại địa chỉ …………..Tổ … đưa các nội dung vào bài dạy cụ thể như sau:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

– Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như:

+ Đổi mới hình thức tổ chức dạy học …

+ Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá …

– Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường: Nếu không thể thực hiện thì TTCM xoá nội dung này nhưng riêng môn Sinh bắt buộc thực hiện.

+ Khối 6 thực hiện nội dung …

+ Khối 7 thực hiện nội dung …

+ Khối 8 thực hiện nội dung …

+ Khối 9 thực hiện nội dung …

Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: tổ thực hiện ít nhất một lần trong mỗi học kỳ

+ Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học … tiết

+ Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực của học sinh:

Trong học kỳ I …. chuyên đề … do …

Trong học kỳ II …. chuyên đề … do …

+ Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng.

Xét hết tập sự cho …

Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành giáo dục.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ

a) Chỉ tiêu

– 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các quy định của ngành Giáo dục.

– 100% giáo viên của tổ có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không có biểu hiện tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, đánh giá.

– …

b) Biện pháp thực hiện

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

– Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.

– Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.

– Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

– Thực hiện kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch.

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THCS

Chỉ tiêu

– Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá … %.

– Tỷ lệ chuyên cần … %.

– Hoàn thành …

Biện pháp thực hiện

– Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự học cho sinh.

– Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong việc giáo dục học sinh.

– Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém.

– Tăng cường công tác kiểm tra, …

– Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

– Tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu theo kế hoạch của nhà trường.

– GVBM theo dõi, lập danh sách cử đi học cho BGH vào mỗi đợt phụ đạo.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

3.1. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a) Các chỉ tiêu

– Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo).

– Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

– Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

– Chất lượng bộ môn:

+ Môn: ………

KHỐI

GIỎI

KHÁ

TB

TRÊN TB

YẾU

KÉM

DƯỚI TB

6

7

8

9

TC

b) Biện pháp thực hiện

– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.

– Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp các đối tượng học sinh.

– Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

– Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.

– Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh yếu.

– Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.

3.2. Về bồi dưỡng học sinh giỏi

a) Các chỉ tiêu

– Tổ chuyên môn hướng dẫn ít nhất 01 (nhóm) học sinh thực hiện, tham gia đầy đủ các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học …

b) Biện pháp thực hiện:

– Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi (bộ môn, hội thi) ………

– Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển.

– Tổ chức chọn, phát hiện học sinh có năng khiếu.

– Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi.

– Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.

3.3. Về phụ đạo học sinh yếu

a) Các chỉ tiêu

– Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình.

– Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.

b) Biện pháp thực hiện

– Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy phụ đạo học sinh yếu.

– Tăng cường kiểm tra theo dõi chuyên cần.

– Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong giáo dục học sinh.

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên

a) Các chỉ tiêu

– 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.

– Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.

– Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 02 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 01 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết/năm.

– Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp quận: Có ít nhất 01 trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, có ít nhất 01 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp quận; không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

b) Biện pháp thực hiện

– Tổ CM phải có ít nhất 01 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.

– Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và cấp trên tổ chức.

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của tổ. Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

– TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra kế hoạch giảng dạy 2 lần/học kỳ.

– Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng.

– Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp quận.

– Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

– Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

– Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

5. Nâng cao thành tích các hội thi

a) Các chỉ tiêu

– Giáo viên: Trong tổ có ít nhất 01 GV tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

– Học sinh:

b) Biện pháp thực hiện

– Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

– Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi, hội thi.

6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên

a) Các chỉ tiêu

– 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có …% ở mức thành thạo …

– 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh.

– Triển khai các chuyên đề trong năm học như sau:

– Học kì I thực hiện … chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh

+ Chuyên đề 2 …

– Học kì II thực hiện … chuyên đề:

+ Chuyên đề 3: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

+ Chuyên đề 4: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học.

+ Chuyên đề 5 …

– Thao giảng:

+ HK I: ít nhất … tiết;

+ HK II: ít nhất … tiết.

– Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: … tiết/gv/năm học

– Kiểm tra Sổ báo giảng: 01 lần/tháng.

– Kiểm tra tiến độ cho điểm: 02 lần/học kỳ.

b) Các biện pháp thực hiện

– Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

– Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

– Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

– Các bài kiểm tra định kỳ, các giáo viên ra đề phải có đáp án, ma trận đề nộp cho Ban Giám hiệu trước ngày kiểm tra 1 tuần.

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

a) Các chỉ tiêu

– Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Phối hợp với ……… để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

b) Biện pháp thực hiện

– Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.

– Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền…

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

……………………………….

Trên đây là kế hoạch năm học 20….-20…. nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ …./.

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20….
HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG

……………………….

Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS năm 2022 – 2023. Tài liệu đã chỉ ra các điều kiện mà tổ chuyên môn cần và có thể đáp ứng cho các cá nhân trong tổ chuyên môn, cũng như cho từng mặt hoạt động, chỉ ra cả lịch trình các hoạt động chính của tổ chuyên môn trong năm học. Hy vọng thông tài liệu này, cùng với tình hình thực tế của trường, của tổ, giáo viên sẽ nhanh chóng xây dựng được mẫu kế hoạch sinh hoạt cho tổ của mình. Chúc các thầy cô công tác tốt.

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Tổng hợp

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button