Tổng hợp

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học

Tải về

Các mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học bao gồm: quyết định khen thưởng học sinh cuối năm, quyết định khen thưởng học sinh có thành tích, quyết định khen thưởng phong trào, khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp cấp trường, khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường, khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom võ lon, giấy vụn cấp trường,…

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

Bạn đang xem: Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/QĐ-LN La Ngâu, ngày 25 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học;

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 36 em học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học; 45 em học sinh hoàn thành tốt chương trình lớp học môn học; 20 học sinh có nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện (có danh sách kèm theo).

– Mỗi học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 40.000 đồng; học sinh hoàn thành tốt chương trình lớp học được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 35.000 đồng; mỗi học sinh nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 25.000 đồng;

Điều 2. Nguồn kinh phí chi cho khen thưởng trích từ nguồn kinh phí Hội Cha mẹ học sinh và từ ngân sách của nhà trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng thi đua khen thưởng, Tổ Văn Phòng và các học sinh có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 1;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Cao Thống Suý

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp

Phòng GD&ĐT Quảng Điền

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

Số: 09/QĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 20 tháng 1 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp cấp trường)

Năm học 2015 – 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

– Căn cứ Quyết định số: 156/QĐ ngày 20/7/1998 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Tiểu học Quảng Thái.

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng xếp loại của các hội đồng thi cấp trường.

– Căn cứ thành tích đạt được của tập thể lớp và cá nhân học sinh.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho 12 tập thể lớp và 26 học sinh đạt giải cờ vua, vở sạch chữ đẹp, viết chữ đẹp cấp trường năm học 2015 – 2016. (có DS đính kèm)

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quĩ Đội: 855.000 đồng. (Tám trăm năm lăm nghìn đồng)

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Điều 4: Hội phụ huynh, bộ phận tài vụ và tập thể lớp, cá nhân học sinh có thành tich có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT, TQ

– Lưu hồ sơ Đội

– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hai

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường

Phòng GD&ĐT Quảng Điền

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

Số: 10/QĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 2 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường)

Năm học 2015 – 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

– Căn cứ Quyết định số: 156/QĐ ngày 20/7/1998 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Tiểu học Quảng Thái.

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng xếp loại của các hội đồng thi IOE, toán qua mạng cấp trường.

– Căn cứ thành tích đạt được của các em học sinh.

QUYẾT ĐỊNH

-Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho 01 học sinh đã có thành tích cao trong hội thi anh văn, toán qua mạng cấp trường trong năm học 2015 – 2016 (có DS đính kèm).

-Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ KPTX 410.000 đồng. (Bốn trăm mười nghìn đồng)

-Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

-Điều 4: Hội phụ huynh, bộ phận tài vụ và tập thể lớp, cá nhân học sinh có thành tich có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT,TQ

– Lưu hồ sơ Đội

– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hai

Mẫu quyết định khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom vỏ lon, giấy vụn

Phòng GD&ĐT Quảng Điền

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

Số: 13/QĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom vỏ lon, giấy vụn cấp trường)

Năm học 2015 – 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

– Căn cứ Quyết định số: 156/QĐ ngày 20/7/1998 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Tiểu học Quảng Thái.

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng tổng hợp xếp loại, đề nghị của giáo viên TPT.

– Căn cứ thành tích đạt được của tập thể lớp làm công tác “Kế hoạch nhỏ “.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho 08 tập thể lớp đã có thành tích cao trong phong trào kế hoạch nhỏ cấp trường trong năm học 2015 – 2016 (có DS đính kèm).

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quĩ phúc lợi 875.000 đồng. (Tám trăm bảy lăm nghìn đồng)

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

– Điều 4: Bộ phận tài vụ và 8 tập thể lớp đạt thành tích có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT, TQ

– Lưu hồ sơ tài vụ

– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hai

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Tổng hợp

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button