Lớp 11

Trắc nghiệm bài Xin lập khoa luật

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Xin lập khoa luật có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập, củng cố lại các kiến thức đã học về tác phẩm Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ.

Câu 1. Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là:

A. Thầy Trường

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Xin lập khoa luật

B. Thầy Lân

C. Thầy Tộ

D. Thầy Lam

Câu 2. Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Trường Tộ?

A. Làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh nghệ An

B. Làng Và, xã Yên Đổ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

C. Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định.

D. Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Câu 3. Nguyễn Trường Tộ xuất thân trong một gia đình như thế nào?

A. Gia đình Nho giáo

B. Gia đình sĩ phu yêu nước

C. Gia đình nông dân

D. Gia đình theo Công giáo Rôma

Câu 4. Nội dung nào dưới đây đúng về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ?

A. Ông là một danh sĩ, kiến trúc sư và là nhà cải cách xã hội ở Việt Nam thế kỉ 19

B. Ông là người có đóng góp tích cực cho phong trào Tây Sơn

C. Ông về Gia Định mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân

D. Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự. Nhưng con đường làm quan của ông lại không bằng phẳng.

Câu 5. Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm bao nhiêu?

A. 1858

B. 1859

C. 1860

D. 1861

Câu 6. Nội dung nào sau đây không đúng về Nguyễn Trường Tộ?

A. Ông là người thông minh, học giỏi.

B. Ông thông thạo cả Hán học và Tây học nên có tri thức rộng rãi, tầm nhìn xa rộng hơn nhiều trí thức nho sĩ đương thời

C. Cha Nguyễn Trường Tộ là một thầy thuốc.

D. Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phản ánh nhu cầu của xã hội Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỉ 19.

Câu 7. Đáp án nào không phải nội dung những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình?

A. Những bản điều trần thể hiện kiến thức uyên bác, sâu rộng, mới mẻ về tình hình Việt Nam.

B. Những bản điều trần thấm đượm tinh thần yêu nước của tác giả.

C. Bản điều trần bộc lộ thái độ coi thường danh lợi của tác giả.

D. Văn phong sáng rõ, chặt chẽ.

Câu 8. Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Triều đình Tự Đức tích cực thực thi những tư tưởng đổi mới trong bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ”.

A. Đúng

B. Sai

Câu 9. Điều trần được hiểu là:

A. Trình bày theo từng điều, từng mục

B. Báo cáo về một vấn đề đã được giao phó

C. Truyền đạt các mục tiêu cụ thể

D. Tất cả đều sai

Câu 10. ”Xin lập khoa luật” có xuất xứ từ đâu?

A. Được trích từ Hải Thượng y tông tâm lĩnh

B. Được trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp bát điều

C. Được trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp luận

D. Được trích từ bản điều trần số 28: Tế cấp bát điều

Câu 11. Văn bản Xin lập khoa luật thuộc thể loại nào?

A. Chiếu

B. Cáo

C. Điều trần

D. Hịch

Câu 12. Mục đích của Xin lập khoa luật là:

A. Thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật

B. Thuyết phục triều đình cho mở khoa thi về Luật

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 13. Tác phẩm nào dưới đây thể hiện tư tưởng canh tân đất nước?

A. Chiếu cầu hiền

B. Xin lập khoa luật

C. Bài ca ngắn đi trên bãi cát

D. Chạy giặc

Câu 14. Giá trị nội dung của tác phẩm Xin lập khoa luật là:

A. Với cái nhìn tiến bộ và đầy trách nhiệm, tác giả đã chỉ rõ vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói đến cách đây hàng trăm năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị.

B. Tác giả đã vẽ lại một bức tranh sinh động về cuộc sống xa hoa, quyền quý của phủ chúa Trịnh, đồng thời cũng bộc lộ thái độ coi thường danh lợi.

C. Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 15. Đáp án nào sau đây không phải giá trị nghệ thuật của bài Xin lập khoa luật?

A. Lập luận chặt chẽ

B. Dẫn chứng thuyết phục

C. Lời lẽ mềm dẻo, có sức thuyết phục

D. Ngôn ngữ táo bạo mà tinh tế

Câu 16. Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Tư tưởng về vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội của Nguyễn Trường Tộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị”.

A. Đúng

B. Sai

Câu 17. Việc Nguyễn Trường Tộ nhắc đến Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích?

A. Tác giả trích dẫn lời Khổng Tử bởi chính Khổng Tử cũng nhận ra hạn chế của giáo lý, đạo đức Nho giáo

B. Biện pháp lập luận “gậy ông đập lưng ông” để tác động trực tiếp lên tâm lí người nghe

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 18. Bộ luật nào được Nguyễn Trường Tộ nhắc đến trong tác phẩm?

A. Luật Hồng Đức

B. Luật Đại Việt

C. Luật Gia Long

D. Luật Hình thư

Câu 19. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào?

A. Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, đi từ phạm trù đạo đức đến việc hành chính

B. Tam cương ngũ thường

C. Chính trị

D. Việc hành chính của sáu bộ

Câu 20. “Luật bao trùm cả vấn đề đạo đức và trách nhiệm”?

A. Đúng

B. Sai

Câu 21. Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật có vai trò như thế nào trong xã hội?

A. Pháp luật đảm bảo cân bằng xã hội

B. Pháp luật đảm bảo an toàn xã hội

C. Pháp luật đảm bảo phát triển xã hội

D. Tất cả đều đúng

Câu 22. Câu văn nào nhấn mạnh vai trò của luật đối với việc trị dân của vua?

A. “Vua cũng không được đoán phạt một người nào theo ý mình mà không có chữ kí của các quan trong bộ ấy”

B. “Vua không dự vào những việc ngũ hình để tỏ đạo nhân ái”

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 23. Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống có tôn trọng pháp luật”.

A. Đúng

B. Sai

Câu 24. Chi tiết nào dưới đây thể hiện Nho học không tôn trọng pháp luật?

A. “Biết rằng đạo làm người không gì lớn bằng trung hiếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa”

B. “Các sách Nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng”

C. “Từ xưa đến này các vua chúa nắm quyền thống trị cứu nước giúp đời đều nhờ hiểu luật, còn các sách vở khác cũng chỉ là phụ thuộc

D. “Nếu bảo luật chỉ tốt cho việc cai trị chứ không có đạo đức tinh vi, thế là không biết rằng trái luật là tội, giữ đúng luật là đức”.

Câu 25. Nguyễn Trường Tộ dùng lập luận để bác bỏ quan điểm nào sau đây?

A. “Luật lệ chỉ tốt chỉ tốt cho việc cai trị chứ không có đạo đức tinh vi”

B. “Trái luật là tội, giữ đúng luật là đức”

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 26. Tích vào đáp án không thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức?

A. Trái luật là tội, giữ đúng luật là đức

B. Luật lệ tốt cho việc cai trị, trong luật không có đạo đức thì mới nghiêm minh, công bằng

C. Tận dụng cái lẽ công bằng trong luật mà xử sự thì mọi quyền, pháp đều là đạo đức

D. Đạo đức lớn nhất là chí công vô tư, trong luật cũng vậy

đáp án Trắc nghiệm bài Xin lập khoa luật

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 14 A
Câu 2 A Câu 15 D
Câu 3 D Câu 16 A
Câu 4 A Câu 17 C
Câu 5 C Câu 18 C
Câu 6 D Câu 19 A
Câu 7 C Câu 20 A
Câu 8 B Câu 21 A
Câu 9 A Câu 22 B
Câu 10 B Câu 23 B
Câu 11 C Câu 24 B
Câu 12 A Câu 25 A
Câu 13 B Câu 26 B
Ôn tập lý thuyết

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Lớp 11

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button