Lớp 11

Trắc nghiệm Khái quát văn học VN từ đầu TK XX đến CM tháng Tám 1945

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ đầu TKXX đến CM tháng Tám 1945 có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập, củng cố các kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Đáp án không phải đặc điểm của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Khái quát văn học VN từ đầu TK XX đến CM tháng Tám 1945

B. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển

C. Văn học phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng

D. Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa

Câu 2. Tiền đề dẫn đến văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa là:

A. Pháp xâm lược, khai thác thuộc địa,… cho nên cơ cấu xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu sắc

B. Văn hóa Việt Nam tiếp xúc với văn hóa phương Tây

C. Báo chí và nghề xuất bản phát triển mạnh, chữ Quốc ngữ dần dần thay thế chữ Hán, chữ Nôm…

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3. Đầu thế kỉ XX, sự thay đổi chữ viết của nước ta có tác động như thế nào đến đời sống văn học nước nhà?

A. Chữ Quốc ngữ ra đời và tồn tại song song với chữ Hán và chữ Nôm.

B. Chữ Quốc ngữ đã thay thế chữ Hán, chữ Nôm trong nhiều lĩnh vực từ hành chính đến văn chương, nghệ thuật.

C. Chữ Hán và chữ Nôm tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong văn chương nghệ thuật.

D. Chữ Quốc ngữ ra đời nhưng chưa tác động mạnh mẽ đến văn chương nghệ thuật.

Câu 4. “Hiện đại hóa” văn học được hiểu là:

A. Là quá trình làm cho văn học Việt Nam thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức văn học phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học hiện đại thế giới.

B. Là quá trình văn học Việt Nam tiếp thu những nét mới của văn học phương Tây để làm phong phú nền văn học vốn phụ thuộc vào Trung Hoa.

C. Là quá trình loại bỏ dần nền văn học phong kiến

D. Là quá trình đổi mới hệ thống thi pháp văn học theo văn hóa Pháp

Câu 5. Quá trình hiện đại hóa được chia làm mấy giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Hai bộ phận chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A. Văn học dân gian và văn học viết

B. Văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm

C. Văn học thuần Việt và văn học chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây

D. Văn học công khai và văn học không công khai

Câu 7. Nội dung sau đúng hay sai?

“Bộ phận văn học công khai không có ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp với chính quyền thực dân”

A. Đúng

B. Sai

Câu 8. Thể loại chính của xu hướng văn học hiện thực là:

A. Thơ trữ tình

B. Tiểu thuyết

C. Truyện ngắn

D. Văn xuôi trữ tình

E. Phóng sự

Câu 9. Đáp án nào sau đây không phải nội dung của bộ phận văn học không công khai?

A. Đấu tranh chống thực dân và tay sai

B. Thể hiện nguyện vọng của dân tộc là độc lập tự do

C. Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ

D. Biểu lộ nhiệt tình vì đất nước

Câu 10. Hình tượng trung tâm của bộ phận văn học không công khai là:

A. Hình tượng người nghệ sĩ

B. Hình tượng người thi sĩ

C. Hình tượng người chiến sĩ

D. Tình yêu, thiên nhiên, tôn giáo

Câu 11. Đáp án nào sau đây nói đúng về mối quan hệ giữa xu hướng văn học hiện thực và văn học lãng mạn?

A. Cùng tồn tại song song và hoàn toàn đối lập nhau, đấu tranh loại trừ nhau

B. Cùng tồn tại song song, vừa đấu tranh nhau vừa ảnh hưởng, tác động qua lại, có khi chuyển hóa lẫn nhau.

C. Cùng tồn tại song song nhưng luôn có ranh giới biệt lập không quan hệ với nhau

D. Cùng tồn tại song song, hoàn toàn đối lập nhau về giá trị nhưng không loại trừ nhau

Câu 12. Nội dung chính của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A. Nội dung yêu nước

B. Nội dung nhân đạo

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 13. Thể loại văn học nào mới xuất hiện trong giai đoạn 1930 – 1945?

A. Tiểu thuyết chương hồi

B. Hát nói, kịch, biểu, cáo

C. Phóng sự, phê bình văn học

D. Tiểu thuyết, truyện thơ

Câu 14. Đáp án nào không phải đặc điểm ngôn ngữ của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Ngôn ngữ gần gũi, hiện đại

B. Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm

C. Lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, quy phạm nghiêm ngặt của văn học trung đại vẫn được sử dụng và tuân thủ chặt chẽ

D. Phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt phong phú

Câu 15. Trong phong trào Thơ mới ở Việt Nam, ai được nhà phê bình văn học Hoài Thanh – Hoài Chân gọi là “con người của hai thế kỷ”?

A. Lưu Trọng Lư

B. Thế Lữ

C. Xuân Diệu

D. Hàn Mặc Tử

Câu 16. Được xem là mở đầu cho truyện ngắn Việt Nam là tác phẩm nào sau đây?

A. Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

B. Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách)

C. Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

D. Thầy La-za-rô Phiền (Nguyễn Trọng Quản)

Câu 17. Văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945 được đánh giá là:

A. Giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử văn học Việt Nam.

B. Giai đoạn mở đầu quá trình hiện đại hoá nền văn học.

C. Giai đoạn tiếp thu văn học Pháp cho quá trình hiện đại hoá văn học.

D. Giai đoạn hoàn tất quá trình hiện đại hóa văn học.

Câu 18. Tại sao văn học Việt Nam giai đoạn sau 1945 phát triển nhanh chóng về số lượng và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ:

A. Do thúc bách của thời đại, đồng thời văn chương đã trở thành nghề kiếm sống với số lượng độc giả tăng nhanh.

B. Do sức sống nội tại của nền văn học dân tộc.

C. Do sự thức tỉnh ý thức cái tôi cá nhân.

D. Tất cả đều đúng

Câu 19. Nhân tố nào chưa chính xác đã tạo điều kiện cho văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 đổi mới:

A. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa. Xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc theo hướng hiện đại hóa, ảnh hưởng văn hóa Pháp.

B. Xuất hiện nhiều đô thị mới và những tầng lớp mới.

C. Các nhà văn du học từ Pháp trở về đã làm thay đổi xu hướng sáng tác.

D. Chữ quốc ngữ được phổ biến rộng rãi, những nghề phục vụ cho văn học như nghề báo, nghề in, xuất bản cũng có sự phát triển.

Câu 20. Hạn chế cơ bản của văn học lãng mạn là gì?

A. Không thể hiện được vai trò tiên phong trong công cuộc chống lại sự ảnh hưởng của các luồng văn hoá nước ngoài.

B. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cá nhân, ít quan tâm đến vấn đề xã hội.

C. Đề cao cái tôi cá nhân, ít quan tâm đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

D. Xa lánh đời sống xã hội chính trị của đất nước và đi đến chủ nghĩa cá nhân cực đoan.

Câu 21. Tác phẩm nào sau đây không thuộc về khuynh hướng văn học lãng mạn?

A. Nửa chừng xuân (Khái Hưng)

B. Đây mùa thu tới (Xuân Diệu)

C. Số đỏ (Vũ Trọng Phụng)

D. Lửa thiêng (Huy Cận)

Câu 22. Tác phẩm nào sau đây không thuộc về khuynh hướng văn học hiện thực?

A. Nhật kí trong tù (Hồ Chí Minh)

B. Tắt đèn (Ngô Tất Tố)

C. Chí Phèo (Nam Cao)

D. Những sáng tác của nhóm Tự lực Văn đoàn.

Câu 23. Phong trào Thơ mới ra đời vào những năm nào sau đây?

A. Đầu những năm 20 của thế kỉ XX.

B. Đầu những năm 30 của thế kỉ XX.

C. Đầu những năm 40 của thế kỉ XX.

D. Đầu những năm 50 của thế kỉ XX.

Câu 24. Dòng nào sau đây là giá trị tư tưởng của văn học lãng mạn?

A. Diễn tả nỗi thống khổ của các tầng lớp nhân dân bị bóc lột bởi thực dân và cường hào ác bá.

B. Các tác phẩm thấm đượm tinh thần nhân đạo và khắc hoạ sinh động hiện thực đau thương của dân tộc bị nô lệ.

C. Vạch trần bộ mặt tàn bạo của chế độ thực dân nửa phong kiến.

D. Giúp cho tâm hồn người đọc thêm phong phú, giúp họ thêm yêu quê hương, xứ sở, quý trọng tiếng mẹ đẻ, tự hào về nền văn hoá lâu đời của dân tộc, biết buồn đau và tủi nhục trước cảnh mất nước.

Câu 25. Hoài Thanh và Hoài Chân là đồng tác giả của cuốn sách nào dưới đây?

A. Văn học khái luận

B. Nhà văn hiện đại

C. Thi nhân Việt Nam

D. Việt Nam thi nhân tiền chiến

Câu 26. Tác giả nào sau đây không phải là cây bút của phong trào “Thơ Mới” giai đoạn (1932-1945)?

A. Thế Lữ

B. Lưu Trọng Lư

C. Tố Hữu

D. Hàn Mặc Tử

Câu 27. Tác phẩm nào sau đây không phải của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh?

A. Vi hành

B. Ngục trung nhật kí

C. Ngục Kon Tum

D. Con rồng tre

Câu 28. Thể loại văn học nghệ thuật nào từ phương Tây lần đầu tiên du nhập vào Việt Nam?

A. Kịch nói

B. Tiểu thuyết

C. Tuỳ bút

D. Truyện ngắn

Câu 29. Đóng góp mới của văn học trong thời kì thể hiện ở

A. Tinh thần yêu nước

B. Chủ nghĩa nhân đạo

C. Tinh thần dân chủ

D. TInh thần cách mạng

đáp án Trắc nghiệm Khái quát văn học VN từ đầu TK XX đến CM tháng Tám 1945

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 16 D
Câu 2 D Câu 17 D
Câu 3 B Câu 18 D
Câu 4 A Câu 19 C
Câu 5 C Câu 20 D
Câu 6 D Câu 21 C
Câu 7 A Câu 22 D
Câu 8 B, C, E Câu 23 B
Câu 9 C Câu 24 D
Câu 10 C Câu 25 C
Câu 11 B Câu 26 C
Câu 12 C Câu 27 C
Câu 13 C Câu 28 A
Câu 14 C Câu 29 C
Câu 15 D
Ôn tập lý thuyết

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Lớp 11

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button